බදු වැඩිකිරීම සහ වියදම් අඩු කිරීම නිසා සිදුවන බලපෑම අඩු කිරීමට පනතක් සම්මත කිරීමට සෙනටය චන්ද 89 – 8 වශයෙන් ප්‍රකාශ කර ඇත. . බරක් ඔබාමා සෙනට් සබාවේ ක්‍රියාව අනුගමනය කරන ලෙසත් ෆිස්කල් ඩිල් ගනුදෙනුව අප්‍රමාදව සම්මත කරන ලෙසත් නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලා සිටි. ෆිස්කල් ඩිල් ගනුදෙනුවෙන් මද්යම පන්තික ඇමෙරිකානුවන් ගෙන් අය කරන බදු පුළුල් වන අතර ඉහල අදයම්ලාබින්ගේ බදු ප්‍රමාණ වැඩි කෙරෙනු ඇත. ඔබාමාගේ අබිමතය ඇමෙරිකාවේ ආර්ථික ගැටලුව සමග පුළුල්ව ගනුදෙනු කරන අතර විශේෂයෙන්ම එරට සුවිශාල පාඩුව සමග ගනුදෙනු කිරීමක්ද වේ.
Advertisements