ඇය නමින් තරණි අනෝජා ගමගේය. මේ කරුණ කළු/පු/අග/3270 දිමනාපත්‍ර ඉඩම හරහා ලබාගත් පාර සම්බන්දවයි. මෙම අයුක්තියට සහ අසාදරණයට ලක්වන්නේ ආර් ඒ ඩි ඩේවිඩ් මහතාය. ඔහු මේ පිලිබදව 2012.11.19 දින පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් තරණි අනෝජා ගමගේට, මානව හිමිකම් කොමිසමට සහ කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම්ට ලිකිතව පැමිණිලි කළේය. ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරිය විසින් 2011.10.10 දාතමින් යුක්ත ලිපිය මගින් ඩේවිඩ් මහතාගේ ඉඩමෙන් ජිනාරාම මාවත බදුරලියේ පදිංචි ඩබ්ලිවු ඒ චන්ද්‍රරත්න , දයානන්ද පියතිස්ස, ජයන්ත දිසානායක යන අයවලුන්ට පාර ලබා දුන්නේ පහත කොන්දේසි වලට යටත්වය. 1.මාර්ගය දැනට සකස්කර ඇති ප්‍රමාණයට වඩා පළල් නොකළ යුතුය. 2. මාර්ගය සෝදාගෙන යාම හේතුවෙන් ආර් ඒ ඩේවිඩ් මහතාගේ නිවසට යන පාරට පැමිණ ඇති මඩ ඉවත් කල යුතුය. 3.මාර්ගය සේදී යාම වැළැක්වීම සදහා සංරක්ෂණ ක්‍රම බාවිතා කල යුතුය. යන කොන්දේසි මතය. නමුත් ඩේවිඩ් මහතාට මේ කොන්දේසි වලින් සිදුවූ සෙතක් නැත. අනෙක් පාර්ශවය කොන්දේසි කඩ කරන අතර ප්‍රාදේශීය ලේකවරිය ඔවුන්ට පක්ෂපාතිව කටයුතු කරන්නීය.
Advertisements