අංක 453, මාරව, අටළුගම , බණ්ඩාරගම පදිංචි කම්කරුවකු ලෙස සේවය කරන මොහොමඩ් රයිස්ට බණ්ඩාරගම පොලිසියේ පොලිස් මැරයින් අමානුෂික ලෙස පහරදී තිබේ. පළමුව ඔහුව නිවසකින් මුදල් ගත්තයි එම නිවසේ අයද පහරදී අනතුරුව ඔවුන් විසින් රායිස් ව බණ්ඩාරගම පොලිසියට බාරදී ඇත. බණ්ඩාරගම පොලිසියේදී පහරකෑමට ලක්වූ රයිස් පානදුර මුලික රෝහලෙන් ප්‍රතිකාර ලබා ගෙන ඇති අතර රෝහල් පොලිසියට සහ අදිකරණ වයිද්‍ය නිලදාරිට පහර දීම ගැන ප්‍රකාශ කොට තිබේ. 2012.11.10 දින රයිස් මේ පිලිබදව මානව හිමිකම් කොමිසමට, කොලබ පොලිස්පතිට සහ පානදුර ජෙෂ්ට පොලිස් අදිකරිට ලිකිතව පැමිණිලි කළේය.
Advertisements