ක/ පානදුර බවුද්දාලෝක මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති චිවරදාරි හැඩිගල්ලේ වජිර 15 හැවිරිදි ළමයකුගේ අද්යාපන අයිතිය උදුරාගෙන තිබේ. මේ ගැන පරීක්ෂණ කල පානදුර දකුණ පොලිසිය දෙමාපියන්ට මානව හිමිකම් යන ලෙස පවසා ඇත. මෙසේ අද්යාපන අයිතිය අහිමිව ඇත්තේ 15 හැවිරිදි මෙම පාසලේ 10 වසරේ ඉගෙනුම ලබන සමිල ප්‍රියංකර ශිෂ්‍යටයි . හාමුදුරුවෝ පාසලට මත්කුඩු ගෙනාපු පාසල තුල මත්කුඩු බිවු ශිෂ්‍යයා සම්බන්දයෙන් නිහඩ පිළිවෙතත් අනුගමනය කරමින් සමිලව පාසලෙන් අස්කර ගැනීමට ඔහුගේ මවට බලපෑම් කර ඇත. සමිල කලේ මුන්නිස්සර් නම් ශිෂ්‍ය යා දුන් පාර්සලය අල්ලා ගෙන සිට ඔහු නොපැමිණි බැවින් එය විසිකර දැමීම පමණි. අංක 255/දී 06 අන්දරහ්ගහ පාර කලුදවල පානදුරේ පදිංචි සමිලගේ මව වන මාවල ලියනගේ මල්කාන්ති මානව හිමිකම් කොමිසම , ළමා ආරක්ෂක අදිකාරිය, පොලිස් කාන්තා හා ළමා කාර්යාංශය සහ කලාප , පළාත් අද්යාපන අද්යක්ෂක වරුන් වෙත 2012.11.05 දින ලිකිතව පැමිණිලි කළාය.
Advertisements