චමිලා තුෂාරි 37 හැවිරිදි විවාහක දෙදරු මවකි. 65/26 සිලිටන් වත්ත, අක්කර 12, හදුපල්පොල, මීවනපලානේ පදිංචිව සිටි. 39 හැවිරිදි අජිත් කුමාර ඇගේ සැමියා වේ. සැමියා විසින් ඇයට සිදුකරන අමානුෂික පහරදීම් ගැන ඇය කිහිපවතාවක් හොරණ පොලිසියටත් එක වතාවක් කෑගල්ල පොලිසියටත් පැමිණිලි කර තිබේ. දැන් සැමියා නිවස හැර ගොස් හොරණ පොලිසිය සමග එක්ව ඇයව සහ දරුවන්ව නිවසින් පන්නා දැමීමට කටයුතු කරමින් සිටි. ඇගේ සැමියා ඇයට විරුද්දව පොලිසියේ වියාජ පැමිණිලි ද දමා ඇත. චමිලා තුෂාරි 2012.10.25 දින මේ පිලිබදව මානව හිමිකම් කොමිසමට, ජාතික පොලිස් කොමිසමට, පොලිස්පතිට, කළුතර නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිට, පානදුර ජේස්ට පොලිස් අදිකාරිට ලිකිතව පැමිණිලි කරන ලදී. 
Advertisements