උසාවිය ඔහේ ඉදියි. පොලිසිය සිය සුපුරුදු නාඩගම නටයි.

Advertisements