පැමිණිල්ලක් කරන්න පොලිසියට යන්නම ඕනද? නැහැ හැබැයි හැකි ඉක්මනින් ලිකිත පැමිණිල්ලක් යැවිය යුතුය. ලිකිත පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන විට පැහැදිලිව සම්පුර්ණ නම, ලිපිනය, වයස, ආගම, විවාහක/අවිවාහක බව, රැකියාව, පැමිණිල්ල යවන දිනය සදහන් කරන්න. ඉන්පසුව සිද්දිය සහ අදාල කරුණ පැහැදිලිව ලියන්න. ඉන්පසුව පැමිණිල්ලෙන් අපේක්ෂා කරන දේ ඉල්ලීම පැහැදිලිව ලිවිය යුතුය. පැමිණිල්ලේ සදහන් කරුණුද සත්‍ය බව සදහන් කරන්න. පසුව පැමිණිල්ලට තම අත්සන යොදා ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් පොලිස් ස්ථානාදිපති වෙත යැවිය යුතුය. එම පැමිණිල්ලේ පිටපත් ප්‍රදේශය බාර පොලිස් අදිකාරිවරයට සහ පොලිස්පතිට යැවීමට පියවර ගැනීමද වැදගත් වේ. පැමිණිල්ල කඩදාසියේ එක පැත්තක පමණක් ලිවිය යුතු අතර ටයිප් කල හැකිනම් වඩා සුදුසු වේ. තවද පැමිණිල්ලේ පිටපතක් තමා ලග තබා ගත යුතුය.
ඊලග බ්ලොග් පොස්ට් එකෙන් සාක්ෂි නීතියේ එන voir dire  පරීක්ෂණය යනු කුමක්දැයි බලමු.
Advertisements