කන්න හරියට කෑමක් නැති, නාන්නට ප්‍රමාණවත් වතුර නැති, සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ගැන කතා කිරීමටත් වචන නැති වැලිකඩ බන්දනාගාරයේ කාන්තා අංශයේ ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය නිමිති කරගෙන විලාසිතා දැක්මක් පවත්වා තිබේ. නමුත් එහිදී රැදවියන්ට ලිංගික අතවර සිදුවූ බවට වැලිකඩ වගකිවයුත්තන්ට බරපතල චෝදනාවක් එල්ල වී ඇත. ඔවුන් එය ප්‍රතික්ෂේප කරති. නමුත් ගැටලුවක් ඇත. එනම් ලිංගික අතවර සිදුකල පුද්ගලයකු තමන් එය කල බව කියන්නේද යන්නයි. එබැවින් වැලිකඩ වගකිවයුත්තන් කල යුත්තේ ඒ ගැන වහාම අපක්ෂපාති පරීක්ෂණයක් සිදු කර දෙපාර්තමේන්තු මට්ටමින් විනයානුකුල සහ නීතිමය පියවර ගැනීමයි. නැතිව වැලිකඩ වැඩක් කරන විට මේවා ඉරිසියාකාරයින්ගේ වැඩයි කියා කර බා ගැනීම නොවේ.
Advertisements