සිකුරාදා මතුගම පොලිසිය තම පොලිසියේම වංචා විමර්ශනයට සම්බන්ද පොලිස් කප්පම්කරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන අදිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබේ. මතුගම මහේස්ත්‍රාත් අදිකරණයේදී පොලිසිය කිවේ සිද්දිය සම්බන්ද සියලු පරීක්ෂණ සහ විමර්ශන පවත්වා අවසන් බවයි. ඒ සියල්ල කිරීමට පොලිසියට එක දිනයක් පමණක් ප්‍රමාණවත් වී තිබේ. අප දන්නා ආකාරයට සෙසු නඩු සම්බන්දයෙන් පරීක්ෂණ විමර්ශන පැවැත්වීමට පොලිසිය සති මාස ගණන් ගනිති. පොලිසිය ඊළගට කිවේ පොලිස් කප්පම්කරුවන් දෙදෙනා ඇප මත නිදහස් කිරීමට තමන් විරුද්ද නොවන බවයි. මතුගම අදිකරණයට පිටින් පැමිණි නීතිඥවරු හැර සෙසු නීතිඥ මඩුල්ල පොලිස් කප්පම්කරුවන් වෙනුවෙන් නැගී සිටියහ. පැමිණිලිකාර කාන්තාවන් දෙදෙනා අදිකරණයට පැමිණ නොසිටියේ ඔවුන්ට මරණ තර්ජන එල්ල වී තිබු බැවිනි. පැමිණිලිකරුවන්ට මරණ තර්ජන පවතිද්දීත් කප්පම්කරුවන්ට ඇප දීමට තමන් විරුද්ද නැති බව පොලිසිය කීම බොහෝදෙ සිදුවන මිහින්ලන්තයේ තවත් අහබුවක් නොවේ.
Advertisements