මෙම ප්‍රකාශය කරන්නේ චීනයයි. මේ සිරුරු වලට ගිනි තබා ගැනීම සදහා ටිබෙට්වරු යොමු කරන්නේ දලෙයි ළමා බවටද චීනය චෝදනා කරයි. චීනය කියන ආකාරයට චීන පාලනයට විරුද්ද මෙම ක්‍රියාවට ටිබෙට්වරුන් අතරින් අපරාදකරුවන් සහ මානසික ලෙඩ්ඩුන්ව දලෙයි ළමා යොදා ගන්නේ යයි කියමින් චීන බලදාරීන් ටිබෙට් ජාතිකයින් අවමානයට පත් කරති.
Advertisements