යුනිසෙෆ් නගර සැලසුම් කිරීමේදී ළමුන්ට ප්‍රමුකත්වය ලබා දෙන ලෙස ආණ්ඩු වලට අවදාරණය කර සිටි. ලෝකයේ ජිවත්වන ළමුන්ගෙන් බහුතරය නගර වල ජිවත්වන අතර එය ගමේ සිටින ළමුන්ට වැඩිය. 2012 ලොව ළමුන්ගේ තත්වය නමැති මෙම එක්සත් ජාතීන්ගේ අනුබද්ද ආයතනයේ වාර්තාවේ මිලියන සිය ගණනක් ළමුන් ලොව පුරා නගර වල පවතින මුඩුක්කු වල ජිවත් වේ. ඔවුන්ව පිරිසිදු ජලයේ සිට අද්‍යාපනය දක්වා වූ අත්‍යවශ්‍ය සේවා වලින් බැහැර කර ඇත.
Advertisements