කොලබ 10 ශාන්ත ජෝසප් විදුහලේ අද්‍යක්ෂ/විදුහල්පති සිල්වෙස්ටර් රණසිංහ පියනමය. හෙතෙම ජයකාන්ත ඩියෝන් එමානුවෙල් ශිෂ්‍යාගේ අද්‍යාපනය අයිතිය මේ වන විටත් කප්පාදු කර ඇත.
මේ ශිෂ්‍යාගේ ඉල්ලුම්පත් අංකය Grade – 01/038/2012. 2012.01.20 දින ලිකිතව මෙම ශිෂ්‍යාව පාසලට ඇතුලත් කර ගන්නා බව දන්වා ඇත. ලියාපදිංචිය 2012.01.25 දින පස්වරු 2.30 බවද දැනුම්දී තිබේ.
“දරුවාව දෙමල මාද්‍ය පන්තියට දාන්න නැත්නම් ගෙදර යන්න ” ඒ ලියාපදිංචි අවස්ථාවේ මේ පියනම මේ ශිෂ්‍යාගේ දෙමාපියන්ට අණ කල අයුරුයි. මෙම දෙමාපියන් දරුවාව මෙම පාසලට ඇතුළු කලේ සිංහල මාද්‍යයෙන් අද්‍යාපනය හැදෑරීමටයි.
අපට කීමට ඇත්තේ මේ පමණයි. දරුවා කුමන මාද්‍යයෙන් අද්‍යාපනය හදාරනවද යන්න තීරණය කිරීමේ පරම අයිතිය ඔහුගේ හෝ ඇයගේ දෙමාපියන් සතු බවයි.
Advertisements