මැන්ගෝ ස්පාඥ්යේ දෙවන විශාලතම රෙදිපිළි අපනයන කරුයි. එමෙන්ම ලොව විශාලතම රෙදිපිළි තොග වෙළද කරුයි. දැන් ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාවේද ගබඩාවක් විවුර්ත කර ඇත. එය රටේ අගනගරය වූ කොලබ පිහිටා තිබේ. මේ අනුව ඔවුන් තම කටයුතු ලොව පුරා රටවල් 106 ක සිදු කරමින් සිටි.
Advertisements