මලාවි ජනාදිපති ඉල්ලා අස්විය යුතු බව කි මානව හිමිකම් නීතිඥවරයා අල්ලා සිරගත කර ඇත. රැල්ෆ් කසම්බරා එම නීතිඥවරයා වෙයි. ඔහු රටේ නායකයා වන බිඟු වා මුතාරික විවේචනය කිරීම ගැන මෙලෙස සිරගතව සිටියි. මෙම නීතිඥවරයා සිරගත කිරීම විචාරකයින් දකින්නේ මලාවි රට පොලිස් රාජ්යක් කරා ගමන් කිරීමක් ලෙසයි. මෙම නීතිඥවරයා මලවියේ හිටපු නිතිපතිවරයාද වෙයි.
Advertisements