තනි මුදල් ඒකකයක් මත කටයුතු කරනවද යන්න තීරණය කිරීමට යන බංකොලොත් ග්‍රීසියේ ආණ්ඩුව එහි දේශපාලන සමාජීය අර්බුදයක් නිර්මාණය කිරීමේලා හේතුවී ඇත. කැරලි මර්දන පොලිසිය සහ ඇතන්ස්හි මාර්ග වලසිටි විරෝදතකරුවන් අතර ගැටුම් ඇති විය. අමාත්‍යවරු පස්දෙනෙක් ඉල්ලා අස්වී තිබේ. තමන් යුරෝව සමග සිටිනවාද යන්න ඉරිදා තීරණය කරන බව ග්‍රීසියේ මුදල් අමාත්‍යවරයා කියා සිටි.
Advertisements