මේ නුවර එළියේ මිපිලිමානේ ජනතාවට හිසරදයක් වූ බ්ලක්ෆුල්හි ආනන්ද මහත්තයාගේ බාර් එක ගැනයි කීමට යන්නේ. ඔහු මෙය වසර 20 ක් තිස්සේ ප්‍රදේශවාසීන්ගේ බලවත් විරෝදය සහ නොකැමැත්ත මත පවත්වා ගෙන යයි. මෙහි මත්පැන් බිමට සැලකියයුතු පාසල් දරුවන් සංක්‍යාවක් පුරුදුව සිටිති. ඒ ස්ථානයෙන් යාමට පවා හිරිහැරයක් වී ඇත්තේ අසබ්ය වචන පාවිච්චිය සහ ඉවසිය නොහැකි මුත්‍රා ගන්දස්සාරය නිසයි. හවා එළියේ පැවතී මොහුටම අයත් බාර් එක ජනතා උද්ගෝෂණ හේතුවෙන් වසා දැමීමට සිදුව තිබේ. නමුත් බ්ලක්ෆුල්හි බාර් එක වසා නොදමන්නේ එය ගෙනයාමට වෙනත් ස්ථානයක් නොමැති බැවිනි. මේ ස්ථානයේ ළමා අපචාර සහ වෙනත් නීතිවිරෝදී මත්ද්රවිය එනම් ගංජා සහ හෙරොයින් බාවිතය ගැනද අසන්නට ලැබේ.
Advertisements